TDIMCO b.v. verplaatst zich in uw verkeersvraagstuk

Iedere dag gaan mensen op weg, voor werk of studie, om familie te bezoeken, te recreëren of goederen te vervoeren. Al die bewegingen tezamen belasten ons verkeers- en vervoersnetwerk. Hoe we deze netwerken gebruiken en hoe goed ze functioneren kunnen we tegenwoordig steeds beter in kaart brengen. Wim van der Hoeven van TDIMCO b.v. adviseert overheden en bedrijven. Hij beoordeelt onder meer verkeers- en infrastructuurplannen op de gevolgen voor de mobiliteit, de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

Neem contact op

Waarvoor u TDIMCO b.v. inschakelt

Ontwikkelen en innoveren van verkeersmodellen

We willen ons verplaatsen om activiteiten uit te voeren op verschillende locaties. Om van de ene naar de andere plaats te komen, hebben we meestal meerdere reismogelijkheden. We kiezen voor de meest gunstige, de snelste, de goedkoopste of een combinatie hiervan. Hoe we tot die keuze komen verklaren we met verkeersmodellen. Dankzij alle big data zijn die modellen steeds verder te verbeteren. Wim van der Hoeven van TDIMCO b.v. weet hoe hij deze data moet verzamelen en analyseren en draagt zo bij aan de innovatie van verkeersmodellen.

Big data in verkeer en vervoer verzamelen

Door de mobiele apparaten die we tegenwoordig bij ons dragen, krijgen we inzicht in hoe mensen en voertuigen zich verplaatsen op het wegennetwerk en tussen gebieden: een vorm van big data.

Toepassen en beheren van verkeersmodellen

Welke verkeersmodellen passen we toe? Hoe verklaren we variaties in uitkomsten? Hoe bewegen we mee met de veranderende inzichten in de ontwikkeling van de maatschappij? Bij deze complexiteit biedt Wim ondersteuning vanuit inhoudelijke kennis en ervaring. Ook heeft hij een gedegen inzicht in de processen rond mobiliteitsbeleid en infrastructurele planvorming.

Verkeersdata analyseren bij aanbesteding van wegenbouwprojecten

Aannemers van wegenbouwprojecten hebben de verantwoordelijkheid om aan te geven hoe bestaande verkeersstromen zo weinig mogelijk hinder hebben van de bouw.

Het verkeer wordt tijdens de uitvoering van het bouwproject onder meer gemonitord en de verzamelde gegevens worden geanalyseerd. Bij deze verkeersanalyses spelen verkeersmodellen en big data belangrijke rollen. Wim is bij vele projecten betrokken geweest en weet als geen ander hoe modellen en data benut kunnen worden om de opdrachtgever te overtuigen en projecten te beheersen.

Verantwoorden studieresultaten naar overheden, politiek en publiek

Wim is er bij uitstek toe in staat om in complexe omgevingen begrip te kweken voor de aard en omvang van de gevolgen van ingrepen in het verkeers- en vervoersysteem. Wim denkt mee over de consequenties van maatregelen en de optimalisering van beslissingen. Hij doet dit niet alleen vanuit de technische kenmerken van het systeem, maar ook vanuit de bestuurlijke en politieke context.

Wat doet Wim?

Wim heeft meer dan 30 jaar ervaring in het uitvoeren van zeer uiteenlopende studies voor adviesbureaus en overheden:

  • Verkeers- en vervoerseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen
  • Planprocedures van rijkswegen en andere grootschalige infrastructuur
  • Ontwikkeling en beoordeling van verkeersmanagementmaatregelen
  • Planning van verkeersmaatregelen bij bouw en onderhoud wegen
  • Inzet van financiële prikkels ter beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag


Wim bezet verder bijzondere posities ter versterking van zijn adviesdiensten:

  • Structurele samenwerkingen met ingenieursbureaus en dataleveranciers
  • Politiek actief als gemeenteraadslid
  • Verbinding met de academische wereld door promotieonderzoek
  • Lid organisatiecomité Nationaal Verkeersmodelcolloquium PLATOS

Bekijk zijn uitgebreid cv